ПРИЕМ 2022/2023Държавен пан-прием за учебната 2022/2023 г. в Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ - Дряново

ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново ще приема ученици в VIII клас след завършено основно образование за учебната 2022/2023 г. в следните специалности:

  1. Една паралелка  дуална форма на обучение с недостиг на специалисти на пазара на труда със две специалности:

 

Професионално направление:521 „Машиностроене, металообработване и металургия“

Професия: 521010  „Машинен техник“

Специалност: 5210105 „Машини и системи с ЦПУ“

Входящо образователно равнище: Завършено основно образование

Степен на образование: Средно

Срок на обучение: 5 години

Разширено изучаване: Английски език

Форма на обучение:  Дневна, обучение чрез работа/дуална система на обучение/

Организационна форма: Клас

Изходящо образователно равнище: завършен XII клас

Ниво по национална квалификационна рамка/НКР/: 4

Рамкова програма: Вариант В13

Степен на професионална квалификация: Трета

Максимален брой ученици: 13

и

Професионално направление код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”

Професия код: 525070 „Техник по железопътна техника

специалност код 5250701 „Локомотиви и вагони

Входящо образователно равнище: Завършено основно образование

Степен на образование: Средно

Срок на обучение: 5 години

Разширено изучаване: Английски език

Форма на обучение:  Дневна, обучение чрез работа/дуална система на обучение/

Организационна форма: Клас

Изходящо образователно равнище: завършен XII клас

Ниво по национална квалификационна рамка/НКР/: 4

Рамкова програма: Вариант В13

Степен на професионална квалификация: Трета

Максимален брой ученици: 13

 

2. Една паралелка дневна форма на обучение  :

Професионално направление: 812 „Пътувания, туризъм и свободно време“

Професия: 812010 „Организатор на туристическа агентска дейност“

Специалност: 8120101„Организация на туризма и свободното време“

Входящо образователно равнище:  завършено основно образование

Срок на обучение: 5 години

Степен на образование: Средно

Разширено изучаване: английски език

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: клас

Изходящо образователно равнище: завършен XII клас

Ниво по национална квалификационна рамка/НКР/: 4

Рамкова програма:  вариант В4

Степен на професионална квалификация: трета

Максимален брой ученици: 26

Балообразуване:

  1. За приемане на ученици в 8 клас за специалностите „Машини и системи  с ЦПУ” и „Локомотиви и вагони“ – дуална форма  :

а/ оценките по БЕЛ и Математика от НВО 2022 г. - удвоени;

б/ оценката по Физика и астрономия от свидетелство за завършено основно образование.

в/ оценката по Технологии  и предприемачество от свидетелство за завършено основно образование.

 

  1. За приемане на ученици в 8 клас за специалността „Организация на туризма и свободното време“

а/  оценките по БЕЛ и Математика от НВО 2022 г. - удвоени;

б/ оценката по География и икономика от свидетелството за завършено основно образование.

в/ оценката по Информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование;
« назад