ИЗГРАДЕНА КЛАСНА СТАЯ ЗА ДИГИТАЛНИ КРЕАТИВНИ СЪЗДАТЕЛИ С КЪТ ЗА РАБОТА В ПГИ „РАЧО СТОЯНОВ“ – ДРЯНОВО ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДАЗа учебната 2021/2022 г. Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – Дряново открива на 09.09.2021 г. нова класна стая за дигитални креативни създатели с кът за работа  по Националната програма на МОН „Изграждане на училищна  STEM среда“. Завършени са успешно  всички заложени дейности  по изпълнението на проекта, който е на стойност 61 000 лева, от които 50 000 са по бюджета на МОН и 11 000 лева собствен принос на училището.  Класната стая е напълно оборудвана с нови мебели, лаптопи с touch  екран със софтуер за управление на класната стая, интерактивен дисплей и устройство за съхранение и зареждане на лаптопите.  Поставен е климатик, видеонаблюдение, лед-осветление и пожароизвестяване. В къта за работа   има роботи, измервателни уреди и електроника. Осигурени са дивани и барбарони за отдих и почивка на учениците. В изпълнението на дейностите  се включиха с доброволен труд учители и родители. Училището получи   експертна подкрепа от  община Дряново при извършването на строително-ремонтните работи. С  дарения в натура  и финансови средства при изграждането на  училищната   STEM среда  участваха  фирмите-партньори: „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика“ ООД – Дряново,  „Боряна“ ЕООД - Дряново, „Крестън Булмар“ ООД – София, „Контракт Инженеринг“ ООД – Габрово. Дани 2006“ ЕООД – Дряново, „Търтей Консулт“ ООД – Габрово, „Юропийн Бединг Къмпани“ ЕАД – Дряново, СО при ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново и физическите лица : Светла Тодорова, Боян Митев, Мариана Вълкова, Радомир Дойчинов. Като наш бизнес-партньор в дуалната форма на обучение „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика“ ООД – Дряново извърши и  обучение на  педагогическите специалисти и управленския персонал.

        Постигнат е  стремежа на училището за внедряването на иновативна  интерактивна среда, в съответствие с актуалните тенденции на 21 век.  Осигурено е качествено съвременно

 

 

образование чрез създаване на нова учебна  STEM среда за  овладяване на професии, свързани с наука, математика, инженерство и технологии.Така учениците  ще придобият необходимите  знания и умения, за да се реализират успешно в избраната  техническа професия, ще се обучават чрез иновативни методи, близки до  реалния бизнес, ще се стимулират да създават и подобряват технологични решения в областта на техническата механика, програмирането и проектирането. Резултатите са налице:  повишена   мотивация на учениците за учене, повишено  качество на учебно-образователния процес, повишена ангажираност и осмисляне на свободното време на учениците, развиване на ключови компетентности в областта на науката и  технологиите, придобиване на творчески и изследователски  навици.

        С изграждането на класната стая за креативни дигитални създатели с кът за  работа се създаде интегрирана учебна среда от ново поколение чрез  мрежови технологии, програмни и технически средства. Промени се изцяло  физическата среда в класната стая,  учениците ще разполагат със самостоятелни работни места и лаптопи, ще имат  свободен достъп до учебни програми, методически материали, електронни учебници и помагала.  С цел бърза обмяна на идеи, решения или друга информация, която трябва да е достояние на всички участници в провеждащото се занятие, класната стая е оборудвана с екран, позволяващ това споделяне да става безжично. Нетрадиционната учебна и работна среда  даде възможност за екипна работа и  творчество при създаването на  приложни проекти, свързани с професионалното обучение на учениците, те ще  решават реални казуси и проблеми на бизнеса, ще творят, изследват, изобретяват и  майсторят. Новата учебна база в  ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново ще даде възможност за обучение по техническите предмети: техническо чертане, техническа механика, програмиране, електроника, благодарение на осигурената техническа и справочна литература,  софтуери, модели, макети и уреди за измервания.
« назад