съобщение
14.03.2021На 16.03.2021 г. / вторник/ от 17.30 ч. Професионална гимназия по икономика

„Рачо Стоянов“ – Дряново и Фондация «Национален център за борба с бедствия
и аварии», партньор по проекта, канят всички родители на учениците,
участници в проект BG05M2OP001-3.013.0004-C01, “Професионалното
образование - традиция и нови възможности“ към „МИГ „Дряново- Трявна – в
сърцето на Балкана“ – „Осигуряване на достъп до качествено образование в
малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и
Трявна” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г, съфинансирана от Европейския социален
фонд на родителски форум с екипа на проекта и специалиститие от
партньорската организация за представяне изпълнението на заложените
дейности по проекта, стратегията на образователната институция за развитието
на професионалното образование и възможностите за избора на професия,
свързана с бъдещата трудова реализация на учениците.
Място на събитието – класните стаи в сградата на ПГИ «Рачо Стоянов» -
Дряново. Форума ще се проведе при спазване на всички противоепедимични
мерки.« назад