СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2021/2022 уч.год. – І I СРОК 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“ – ДРЯНОВО

 

СЪГЛАСУВАЛ:                                                                                              УТВЪРДИЛ:

РЗИ – ГАБРОВО                                                                                           ДИРЕКТОР НА ПГИ

                                                                                                                 „РАЧО СТОЯНОВ“     .........................

                                      /М.Събева/

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

2021/2022 г. уч.год. – II срок

8а „Организация на туризма и свободното време“

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Английски език

Английски език

Английски език

Философия

Български език и литература

2.

Английски език

Предприемачество

Английски език

Биология и здравно образование

Български език и литература

3.

История и цивилизации

Математика

История и цивилизации

Английски език

Химия и опазване на околната среда

4.

Информационни технологии

 

Физическо възпитание и спорт

Биология и здравно образование

География и икономика

Английски език

5.

Математика

Български език и литература

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

Английски език

6.

Право ОтПП

Български език и литература

ФВС – Модул

Математика

Английски език

7.

Час на класа

Английски език

Английски език

Английски език

 

 

8б „Машини и системи с ЦПУ“ - дуална форма на обучение

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Английски език

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Английски език

2.

Английски език

Български език и литература

Предприемачество

Английски език

Английски език

3.

Информационни технологии

Български език и литература

Английски език

Математика

География и икономика

4.

Български език и литература

Английски език

Английски език

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

5.

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Право ОтПП

Философия

Математика

6.

Математика

История и цивилизации

История и цивилизации

Биология и здравно образование

Английски език

7.

Български език и литература

Час на класа

Биология и здравно образование

ФВС – Модул

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“ – ДРЯНОВО

 

СЪГЛАСУВАЛ:

РЗИ – ГАБРОВО

 

9а клас „Организация на туризма и свободното време“

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Математика

Български език и литература

Гостоприемство в туристическата индустрия ОтПП

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

2.

Биология и здравно образование

Английски език

Бизнес кореспонденция ОтПП

Философия

УП Организация и функциониране на хотела СПП

3.

Английски език

География и икономика

Безопасност и долекарска помощ СПП

Английски език

Организация и функциониране на хотела РПП

4.

Химия и опазване на околната среда

Математика

Български език и литература

Организация и функциониране на хотела СПП

Английски език

5.

Английски език

Отчетност  и работа с документи РПП

Български език и литература

Математика

Немски език

6.

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Немски език

История и цивилизации

Информационни технологии

7.

ФВС – Модул

История и цивилизации

Английски език

Гостоприемство в туристическата индустрия ОтПП

Час на класа

 

9б  клас „Машини и системи с ЦПУ“ - дуална форма на обучение

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Български език и литература

Информационни технологии

Математика

Химия и опазване на околната среда

Математика

2.

Български език и литература

География и икономика

Физика и астрономия

Математика

Материали и заготовки ОтПП

3.

Английски език

Немски език

Техническо чертане РПП

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

4.

Немски език

Химия и опазване на околната среда

История и цивилизации

Английски език

Техническо чертане ОтПП

5.

Биология и здравно образование

История и цивилизации

Английски език

Български език и литература

Материали и заготовки РПП

6.

Материали и заготовки РПП

Английски език

Английски език

Английски език

Материали и заготовки РПП

7.

Философия

Бизнес кореспонденция ОтПП

Техническо чертане РПП

Час на класа

 

8.

ФВС Модул

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“ – ДРЯНОВО

 

СЪГЛАСУВАЛ:

РЗИ – ГАБРОВО

 

10а  клас I група „Организация на туризма и свободното време“

и II група „Машини и системи с ЦПУ“ - дуална форма на обучение

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

I група

II група

I група

II група

I група

II група

I група

II група

 I група

II група

1.

УПОрганизация и функциониране на хотела СПП

Техническа механика РПП

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Немски език

Химия и опазване на околната среда

2.

Гостоприемство в туристическата индустрия РПП

Техническа механика РПП

Английски език

История и цивилизации

Немски език

История и цивилизация

3.

Математика

Английски език

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Философия

4.

История и цивилизации

География и икономика

Организация и функциониране на хотела РПП

Техническа механика ОтПП

Философия

География и икономика

5.

Български език и литература

Химия и опазване на околната среда

Физическо възпитание и спорт

Биология и здравно образование

Право ОтПП

6.

Български език и литература

Организация и функциониране на хотела РПП

УП Стругарство

Математика

География и икономика

Икономика

7.

Физика и астрономия

 

УП Стругарство

Час на класа

 

Техническа механика ОтПП

ФВС Модул

8.

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“ – ДРЯНОВО

 

СЪГЛАСУВАЛ:

РЗИ – ГАБРОВО

 

11а клас „Машини и системи с ЦПУ“-  дуална форма на обучение

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

 

 

Практическо

 

обучение

 

в

 

реална

 

работна

 

среда

 

 

Практическо

 

обучение

 

в

 

реална

 

работна

 

             среда

Гражданско образование

Математика

Чужд език по професията

2.

Български език и литература

Чужд език по професията

Математика

3.

Български език и литература

Металорежещи машини  с ЦПУ РПП

Немски език

4.

Машинни елементи  и проектиране СПП

Металорежещи машини  с ЦПУ РПП

Металорежещи машини и инструменти РПП

5.

Машинни елементи  и проектиране СПП

Основи на програмирането СПП

Металорежещи машини и инструменти РПП

6.

Приложни програмни продукти ОтПП

Основи на програмирането СПП

Български език и литература

7.

Металорежещи машини  с ЦПУ СПП

Немски език

 

8.

Час на класа

 

 

 

12а клас  „Машини и системи с ЦПУ“- дуална форма на обучение

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

 

 

Практическо

 

обучение

 

в

 

реална

 

работна

 

среда

 

 

Практическо

 

обучение

 

в

 

реална

 

работна

 

            среда

 

 

Практическо

 

обучение

 

в

 

реална

 

работна

 

            среда

Типови технологични процеси СПП

Гражданско образование

2.

Типови технологични процеси СПП

Чужд език по професията

3.

Български език и литература

Математика

4.

Български език и литература

Български език и литература

5.

Немски език

Български език и литература

6.

Немски език

Автоматизация на производството СПП

7.

Математика

Проектиране с ППП  СПП

8.

Чужд език по професията

Час на класа

9.

 

 

 

Проектиране с ППП  СПП

 

 
« назад