съобщение
02.02.2021СЪОБЩЕНИЕ

 

Съгласно З- № РД-01-51 и 52 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, З-д № РД09-290/29.01.2021 г. на Министъра на образованието и науката и Решение на Педагогическия съвет от 01.02.2021 г.

 

1. Обучението на учениците от ПГИ „Рачо Стоянов“ при присъствени учебни занятия ще се осъществява при спазване на следния график за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г.:

- От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8а, 8б и 12а клас.

- От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10а и 11а клас.

- От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9а и 12 клас

 

2. Обучението на учениците от ПГИ „Рачо Стоянов“ в електронна среда от разстояние ще се осъществява чрез използване на електронната форма на МОН Microsoft Teams при спазване на следния график за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г.:

- От 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – в елекронна среда се обучават учениците от 9а, 10а и 11а клас.

- От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – в елекронна среда се обучават учениците от 8а, 8б и 9а и 12а клас.

- От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – в елекронна среда се обучават учениците от 8а, 8б, 10а и 11а клас.

 

3. Графика на учебното време за всички в присъствена и електронна форма е следния:

I час - 08.00 ч. – 08.40 ч.

II час - 08.50 ч. – 09.30 ч.

III час – 09.40 ч. – 10.20 ч.

IV час – 10.40 ч. - 11.20 ч.

V час – 11.30 ч. – 12.10 ч.

VI час – 12.20 ч. – 13.00 ч.

VIIчас – 13.10 ч. - 13.50 ч.

VIIIчас – 14.00 ч. - 14.40 ч.

 

4. Учениците от 11а клас - дуална форма на обучение продължават обучението си в реална работна среда в дните понеделник и вторник.

 

5. Обучението на участниците в клубовете: "Кетъринг", "Икофен", "Българският език - богат и изразителен" , "Творческа работилница" и "Спорта е здраве" по проект BG05M2OP001-3.013.0004-C01, “Професионалното образование - традиция и нови възможност“ към „МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ – „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна” от 04.02.2021 г. ще се осъществява в присъствена форма, като се спазва утвърдения график по дни и часове.
« назад