ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩАПЪРВОНАЧАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.013.0004-C01, “ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ТРАДИЦИЯ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТ“ КЪМ „МИГ „ДРЯНОВО- ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ – „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И В ТРУДНО ДОСТЪПНИТЕ РАЙОНИ В ОБЩИНИТЕ ДРЯНОВО И ТРЯВНА” ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 Г, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД.

 

 
« назад