Информационна среща
26.10.2020Информационна среща

СЪОБЩЕНИЕ

Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ – Дряново кани всички родители на учениците от училището на 27.10.2020 г. /вторник/ от 17.30 ч. на информационна среща  с екипа на проекта за запознаване със заложените  цели и дейности за изпълнението на проект BG05M2OP001-3.013.0004-C01, “Професионалното образование - традиция и нови възможност“ към „МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ – „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Място на събитието – класните стаи в сградата на ПГИ «Рачо Стоянов» - Дряново.

  « назад