Обява за партньорство
17.02.2020 

         

                           

гр.Дряново,обл.Габрово,ул.”Трети март”23,тел.0676 723 77/78

0878974839, e-mail: pgi_dryanovo@abv.bg, www.pgidryanovo.com

                           

 

                                                                                                                                                       

 

ОБЯВА

            Във връзка с подготвка на проектно предложение   за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 – 2020 г, финансирана от Европейския социален фонд  (ЕСФ), чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ – кандидатстване по Процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG05M2OP001-3.013„МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ - осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана, Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов” обявява процедура за избор на партньор за подготовка и изпълнение на проект.

            Изискванията към партньорите  са да са юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), и да са   регистрирани и действащи на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване от МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране (31.08.2017 г.). В ролята си на партньори, ЮЛНЦ могат да изразходват средства само за дейности, които имат нестопански характер.

За повече  информация и контакт: 0878 974839

 
« назад