Държавен план прием за учебната 2019/2020 г.
03.06.2019Държавен пан-прием за учебната 2019/2020 г. в Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ - Дряново

ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново ще приема ученици в VIII клас след завършено основно образование за учебната 2019/2020 г. в следните специалности:

  1. „Машини и системи с ЦПУ“ – дуална форма на обучение – професия  „Машинен техник“ – 26 ученика. Специалността е нова от 2017 г. и представлява интерес, тъй като  учениците се обучават  освен в  училище и в предприятие „ВСК Кентавър  ИЗ Динамика“ ООД – Дряново, което е наш партньор. За постигнати резултати в учебния процес в ПГИ „Рачо Стоянов“ учениците ще получават  ежемесечно два вида стипендии  и още една допълнителна от „ВСК Кентавър ИЗ Динамика“  ООД. А в 11 и 12 клас учениците ще работят 2 и 3 дни в завода, за което ще получават  и възнаграждение. Завръшилите тази специалност ще получат диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация, което ще има Европейско приложение.
  2. „Оперативно счетоводство“ – професия “Оперативен счетоводител“ – 13 ученика. Актуална специалност, учениците ще изучават счетоводство на предприятието и всички видове счетоводства, компютърна обработка на счетовдната информация с различни софтуерни продукти. Завършилите ще могат да работят в различни сфери на икономическия живот. 
  3. „Организация на туризма и свободното време“  - професия  „Организатор на туристическа агентска дейност“ – 13 ученика.Атрактивна специалност, много подходяща за нашия регион, в който  имаме доста туристически дистинации.  Учениците ще владеят отлично английски език и втори по желание /руски или немски, а може и испански/, ще познават особеностите  и характеристиките на различните видове туризъм, ще могат да изготвят и предлагат различни туристически продукти.

И трите специалности са с разширено изучаване на английски език. Балообразуването за всички  специалности са удвоените оценки/точки/ от НВО по Български език и литература и математика плюс оценките от  предметите в удостоверението за основно образование  по физика и астрономия и технологии и предприемачество за специалността „Машини и системи с ЦПУ“,

а за специалностите „Оперативно счетоводство“ и „Организация на туризма и свободното време“  в балообразуването влизат  предметите география и икономика и Информационни технологии.

Със Заповед № РД 09-88/04.04.2019 г. на началника на Регионано управление на образованието – Габрово са определени местата за приемане на документи за участие в приема на ученици в VIII клас за учебната 2019/2020 г. за първия и третия етап на класиране:

  • За учениците от  град Дряново това е Туристически информационен център на ул. „Шипка“ № 65 до кафе магазина, тел. на директора: 0878 974839
  • За учениците в град Габрово това е Основно училище „Неофит Рилски“, ул. „Неофит Рилски“ № 17, тел: 066 804 792
  • За учениците в град Трявна  това е Средно училище „П.Р.Славейков“, ул. „Ангел Кънчев“ № 19, тел: 0677 62581
  • За учениците от град Севлиево  това е Основно училище „Стефан Пешев“, ул. „Росица“ № 16, тел: 0675 3 2848

Документите, които  се подават от родителя, заедно с детето са:

1.заявление за кандидатстване с подредени  желания по образец;

2. документ, удостоверяващ статута на ученика;

3.  удостоверение за завършен VII клас /копие и оригинал/;

4. служебна бележка с резултатите от НВО/копие от служебната бележка, когато кандидатства в друга област/

4. копие на медицинско свидетелство от личен лекар.

Срока за подаване на документите за първия етап на класиране е от  03 до 05 юли 2019 г. включително и за третия етап от 24 до 25 юли 2019 г.  включително.

Подаването на документите може да стане и онлайн, без да се посещават  определените места.Девиза на Професионалната гимназия е :  Професионализъм, градивност, интелект.   А мотото на Прием 2019/2020 е : Изберете професионалното образование.
« назад