Проект "Подкрепа за успех"BG051PO001-4.2.05-0001 "Да направим училището привлекателно за младите хора"
По този проект участват ученици, ангажирани в извънкласни и извънучилищни дейности, на които училището създава условия за осмисляне на свободното им време, насочвайки ги към предпочитана от тях изява. Създадени са два клуба: „Волейбол” и „Тенис на маса”, в които участват общо 22 момчета и момичета. Ръководител на клубовете е учителят по физическо възпитание и спорт Петър Кръстев. Общата цел на проекта е младите хора  да осмислят свободното си време и  на доброволен принцип със съгласието...

Прочети още »