СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2022/20223уч.год. – II СРОКПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“ – ДРЯНОВО

 

СЪГЛАСУВАЛ:                                                                                      УТВЪРДИЛ:

РЗИ – ГАБРОВО                                                                                      ДИРЕКТОР НА ПГИ

                                                                                                                     „РАЧО СТОЯНОВ“ .........................

                                      /М. Събева/

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

2022/2023уч.год. – II срок

 

8а „Машини и системи с ЦПУ“-дуална форма

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Български език и литература

Математика

Английски език

Английски език

Математика

2.

Български език и литература

Предприемачество

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Английски език

3.

Информационни технологии

Английски език

Биология и здравно образование

Английски език

Физическо възпитание и спорт - модул

4.

Английски език

Английски език

История и цивилизации

Английски език

История и цивилизации

5.

Философия

Английски език

Български език и литература

Биология и здравно образование

Български език и литература

6.

Химия и опазване на околната среда

География и икономика

Математика

Право

Физика и астрономия

7.

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Час на класа

 

Английски език

 

9а „Организация на туризма и свободното време“

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Информационни технологии

Химия и опазване на околната среда

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Химия и опазване на околната среда

2.

Английски език

Математика

Бизнес кореспонденция ОтПП

Математика

Математика

3.

Английски език

Организация и функциониране на хотела СПП УП

История и цивилизации

Немски език

История и цивилизации

4.

Български език и литература

Отчетност и работа с документи РПП

Английски език

Гостоприемство в туристическата индустрия ОтПП

Организация и функциониране на хотела СПП УП

5.

Български език и литература

Немски език

Английски език

Английски език

Философия

6.

Организация и функциониране на хотела РПП

Час на клас

Физическо възпитание и спорт – модул

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

7.

Биология и здравно образование

Организация и функциониране на хотела РПП

Български език и литература

Английски език

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“ – ДРЯНОВО

 

 

СЪГЛАСУВАЛ:

РЗИ – ГАБРОВО

 

9б „Машини и системи с ЦПУ“- дуална форма

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Английски език

Български език и литература

Немски език

Английски език

История и цивилизации

2.

Английски език

Български език и литература

Биология и здравно образование

География и икономика

Английски език

3.

История и цивилизации

Английски език

Български език и литература

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

4.

Математика

Математика

Физическо възпитание и спорт

Математика

Техническо чертане РПП

5.

Материали и заготовки РПП

Техническо чертане РПП

Английски език

Материали и заготовки РПП

Немски език

6.

Материали и заготовки РПП

Техническо чертане РПП

Бизнес кореспонденция ОтПП

Материали и заготовки ОтПП

Философия

7.

Физическо възпитание и спорт

Час на класа

Химия и опазване на околната среда

Физическо възпитание и спорт - модул

Информационни технологии

 

 

10а „Организация на туризма и свободното време“

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Химия и опазване на околната среда

История и цивилизации

Химия и опазване на околната среда

Организация и функциониране на хотела РПП

Английски език

2.

Физическо възпитание и спорт – модул

Философия

Икономика

География и икономика

История и цивилизации

3.

Час на класа

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Философия

Математика

4.

Биология и здравно образование

Организация и функциониране на хотела РПП

Немски език

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

5.

Организация и функциониране на хотела РПП

Български език и литература

Физика и астрономия

Гостоприемство в туристическата индустрия РПП

Биология и здравно образование

6.

География и икономика

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Немски език

7.

История и цивилизации

 

Английски език

Счетоводна отчетност ОтПП

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“ – ДРЯНОВО

 

 

СЪГЛАСУВАЛ:

РЗИ – ГАБРОВО

 

 

10б „Машини и системи с ЦПУ“- дуална форма

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

Техническа механика РПП

Немски език

География и икономика

Физика и астрономия

Маркетинг

2.

Техническа механика РПП

Физика и астрономия

Английски език

Химия и опазване на околната среда

Химия и опазване на околната среда

3.

Биология и здравно образование

Български език и литература

Икономика

Учебна практика - Стругарство ОтПП

Английски език

4.

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Математика

Учебна практика - Стругарство ОтПП

Биология и здравно образование

5.

Математика

География и икономика

Физическо възпитание и спорт - модул

Философия

Физическо възпитание и спорт

6.

Немски език

Техническа механика ОтПП

Философия

География и икономика

Български език и литература

7.

Маркетинг

 

История и цивилизации

История и цивилизации

Час на класа

 

8.

История и цивилизации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“ – ДРЯНОВО

 

СЪГЛАСУВАЛ:

РЗИ – ГАБРОВО

 

11а - I група „Организация на туризма и свободното време“ – дневна форма и II група „Машини и системи с ЦПУ“- дуална форма

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

I група

II г

р

у

п

а

I група

II група

I група

II група

I група

II група

I група

II група

1.

Транспорт и туристическа агентска дейност СПП

П

Р

А

К

Т

И

Ч

Е

С

К

О

 

О

Б

У

Ч

Е

Н

И

Е

 

В

 

Р

Е

А

Л

Н

А

 

Р

А

Б

О

Т

Н

А

 

С

Р

Е

Д

А

Учебна практика - Транспорт и туристическа агентска дейност СПП

ПРАКТИЧЕСКО

 

ОБУЧЕНИЕ

 

В

 

РЕАЛНА

 

РАБОТНА

 

СРЕДА

Български език и литература

Математика

Немски език

2.

Транспорт и туристическа агентска дейност СПП

Учебна практика - Транспорт и туристическа агентска дейност СПП

Гражданско образование

Немски език

Учебна практика - Екскурзоводско обслужване СПП

Металорежещи машини и инструменти РПП

3.

Физическо възпитание и спорт

Учебна практика – Транспорт и туристическа агентска дейност СПП

Екскурзоводско обслужване РПП

Машинни елементи и проектиране СПП

Транспорт и туристическа агентска дейност СПП

Приложни програмни продукти ОтПП

Учебна практика - Екскурзоводско обслужване СПП

Металорежещи машини и инструменти РПП

4.

Учебна практика – Транспорт и туристическа агентска дейност СПП

Физическо възпитание и спорт

Екскурзоводско обслужване РПП

Машинни елементи и проектиране СПП

Български език и литература

Чужд език по професията

5.

Учебна практика – Транспорт и туристическа агентска дейност СПП

Транспорт и туристическа агентска дейност СПП

Математика

Български език и литература

Туристическа анимация СПП

Основи на програмирането СПП

6.

Специализиран софтуер СПП

 

Чужд език по професията

Чужд език по професията

Туристическа анимация РПП

Металорежещи машини с ЦПУ РПП

Туристическа анимация СПП

Основи на програмирането СПП

7.

 

 

Учебна практика – Транспорт и туристическа агентска дейност СПП

Металорежещи машини с ЦПУ СПП

Туристическа анимация РПП

Металорежещи машини с ЦПУ РПП

Физическо възпитание и спорт - модул

 

8.

 

 

Час на класа

 

Учебна практика Измервателна лаборатория СПП

 

                           

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“ – ДРЯНОВО

 

 

СЪГЛАСУВАЛ:

РЗИ – ГАБРОВО

 

 

12а „Машини и системи с ЦПУ“- дуална форма

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

 

 

Практическо

 

Обучение

 

В

 

Реална

 

Работна

 

Среда

 

 

Практическо

 

Обучение

 

В

 

Реална

 

Работна

 

            Среда

 

 

Практическо

 

Обучение

 

В

 

Реална

 

Работна

 

            Среда

Български език и литература РП

Чужд език по професията

2.

Немски език

Български език и литература

3.

Математика

Български език и литература

4.

Автоматизация на производството СПП

Типови технологични процеси  СПП

5.

Проектиране с приложни програмни продукти  СПП

Типови технологични процеси  СПП

6.

Български език и литература

Математика

7.

Гражданско образование

Немски език

8.

Чужд език по професията

Проектиране с приложни програмни продукти  СПП

9.

 

 

 

Час на класа

 

 

 
« назад