ПРИЕМ 2023/2024Държавен пан-прием за учебната 2023/2024 г. в Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ - Дряново

ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново ще приема ученици в VIII клас след завършено основно образование за учебната 2023/2024 г. в следните специалности:

1.Една паралелка  дуална форма на обучение с недостиг на специалисти на пазара на труда :

Професионално направление:521 „Машиностроене, металообработване и металургия“

Професия: 521010  „Машинен техник“

Специалност: 5210105 „Машини и системи с ЦПУ“

Входящо образователно равнище: Завършено основно образование

Степен на образование: Средно

Срок на обучение: 5 години

Разширено изучаване: Английски език

Форма на обучение:  Дневна, обучение чрез работа/дуална система на обучение/

Организационна форма: Клас

Изходящо образователно равнище: завършен XII клас

Ниво по национална квалификационна рамка/НКР/: 4

Рамкова програма: Вариант В13

Степен на професионална квалификация: Трета

Максимален брой ученици: 26

и

2. Една паралелка дневна форма на обучение  с две специалности :

Професионално направление: 812 „Пътувания, туризъм и свободно време“

Професия: 812010 „Организатор на туристическа агентска дейност“

Специалност: 8120101„Организация на туризма и свободното време“

Входящо образователно ниво: завършено основно образование

Срок на обучение: 5 години

Степен на образование: Средно

Разширено изучаване: английски език

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: клас

Изходящо образователно равнище: завършен XII клас

Ниво по национална квалификационна рамка/НКР/: 4

Рамкова програма:  вариант В4

Степен на професионална квалификация: трета

Максимален брой ученици: 13

и 

Професионално направление: 345 „Администрация и управление“

Професия: 345120 „Икономист“

Специалност: 3451204 „Икономика и мениджмънт“

Входящо образователно равнище:  завършено основно образование

Срок на обучение: 5 години

Степен на образование: Средно

Разширено изучаване: английски език

Форма на обучение: дневна

Организационна форма: клас

Изходящо образователно равнище: завършен XII клас

Ниво по национална квалификационна рамка/НКР/: 4

Рамкова програма:  вариант В4

Степен на професионална квалификация: трета

Максимален брой ученици: 13

Балообразуване:

  1. За приемане на ученици в 8 клас за специалността „Машини и системи  с ЦПУ”  – дуална форма  :

а/ оценките по БЕЛ и Математика от НВО 2023 г. - удвоени;

б/ оценката по Физика и астрономия от свидетелство за завършено основно образование.

в/ оценката по Технологии  и предприемачество от свидетелство за завършено основно образование.

  1. За приемане на ученици в 8 клас за специалносттите „Организация на туризма и свободното време“ и "Икономика и мениджмънт" - дневна форма на обучение

а/  оценките по БЕЛ и Математика от НВО 2023 г. - удвоени;

б/ оценката по География и икономика от свидетелството за завършено основно образование.

в/ оценката по Информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование; плакат

 Дипляна

 Покана за 06.06.2023 г.« назад